Workshop - Kiểm thử trong Agile Scrum

Khóa học được thiết kế thành 04 Sprint hướng tới trang bị các kỹ năng kiểm thử, các kinh nghiệm hoạt động kiểm thử khi làm việc trong mô hình Agile Scrum. Hướng tới những người đã và đang vận hành trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm muốn chuyển đổi mô hình hoạt động sang Scrum.

Khóa học cũng thích hợp cho những người muốn trở trang bị các kiến thức để trở thành 1 Product Owner chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng mà sản phẩm mình quản lý. Cũng như các mối quan hệ giữa các vai trò trong việc xây dựng phần mềm qua đó giúp hoạch định các kế hoạch Release (phân phối) sản phẩm tới khách hàng.


SPRINT 1: HIỂU ĐÚNG VỀ AGILE SCRUM

 1. Tổng quan về vòng đời phát triển sản phẩm theo Scrum
 2. Hiểu được tổ chức trong một nhóm Scrum
 3. Hiểu rõ các giá trị cốt lõi trong Scrum
 4. Hiểu rõ nhiệm vụ của Product Owner, Srum Master, Nhóm phát triển và thành viên nhóm phát triển trong Scrum
 5. Mô tả được tính chất của việc đóng khung thời gian.
 6. Hiểu rõ ý nghĩa của việc đóng khung thời gian của Sprint.
 7. Hiểu rõ mục đích và nội dung của các sự kiện: Lập kế hoạch Sprint, Scrum hàng ngày, Sơ kết Sprint, cải tiến Sprint và làm mịn Product Backlog
 8. Hiểu rõ ý nghĩa của phần tăng trưởng đạt được sau mỗi Sprint
 9. Hiểu rõ ý nghĩa của định nghĩa hoàn thành và cách duy trì.
 10. Tìm hiểu tỉ lệ thành công của các dự án khi áp dụng các mô hình khác nhau.


SPRINT 2: PRODUCT BACKLOG, CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 1. Hiểu rõ ý nghĩa của Product Backlog và cách vận hành Product Backlog.
 2. Các tiêu chí của một Product Backlog (DEEP).
 3. Hiểu về Acceptance Criteria. Mối quan hệ giữa Tester, PO, BA trong việc tạo ra Product Backlog
 4. Tìm hiểu về User Story, các viết User Story
 5. Hiểu đúng về Story Point, các tính điểm cho User Story.
 6. Kinh nghiệm tổ chức một Product Backlog Grooming Meeting hiệu quả


SPRINT 3: CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ TRONG AGILE SCRUM

 1. Hoạt động kiểm thử trong giai đoạn Tiền phân đoạn (Sprint 0).
 2. Hoạt động kiểm thử khi bắt đầu mỗi Sprint
 3. Hoạt động kiểm thử trong các cuộc họp của Scrum.
 4. Hoạt động kiểm thử khi kết thúc Sprint
 5. Cách áp dụng các loại Test trong Agile Scrum.


SPIRNT 4: XÂY DỰNG VÀ TÍCH HỢP SCRIPT AUTOMATION VÀO CONTINUOUS INTEGRATION

 1. Hiểu rõ các khái niệm về tích hợp liên tục (Continuous Integration), Chuyển giao liên tục (Continuous Delivery).
 2. Tầm quan trọng của Automation Test trong Agile Scrum.
 3. Quy trình phát triển một Automation Test Script vận hành trong Agile Scrum.
 4. Tìm hiểu về BDD, Gherkin. Cách viết Test Scenario với Gherkin.
 5. Tìm hiểu về Cucumber. Viết kịch bản kiểm thử Automation sử dụng Cucumber, Gherkin và Java.
 6. Tìm hiểu về Jenkin, Teamcity. Cách tích hợp Automation Test Script lên Jenkin, TeamCity.
 7. Vận hành và quản lý kiểm thử trên Jenkin, Teamcity.
 8. Review Sprint

HỌC Ở TESTMASTER NHƯ NÀO?

 • Tham gia học trên lớp
  Mỗi khóa học, học viên sẽ học tập trung trên lớp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử đến từ FPT Software
 • Tự học lại trên giáo trình điện tử
  Mỗi bài học sẽ có giáo trình điện tử để học viên có thể học lại bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu
 • Tham gia làm dự án thực tế
  Sau khi trang bị đầy đủ các kiến thức, học viên được tham gia vào các dự án thực tế để tích lũy kinh nghiệm làm việc
 • Cấp chứng chỉ & đi làm
  Kết thúc khóa học, học viên sẽ được đánh giá cấp chứng chỉ và hỗ trợ việc làm. Hỗ trợ thực tập, làm đồ án cho sinh viên